AGB / Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Beeindiging van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Schadeloosstelling in geval van schending van rechten van derden
 9. Toepasselijk recht
 10. Plaats van jurisdictie
 11. Gedragscode
 12. Alternatieve geschillenbeslechting

 

1) Toepassingsgebied

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") van TK Hockey Equipment GmbH (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna te noemen "Klant") met de verkoper sluit met betrekking tot de door de verkoper in zijn online shop gepresenteerde goederen. Het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant wordt tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

 

1.2 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

 

2) Beeindiging van het contract

 

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de klant.

 

2.2 De klant kan de offerte indienen via het in de online shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per telefoon, e-mail of online contactformulier aan de verkoper voorleggen.

 

2.3 De ontvangstbevestiging van uw bestelling en de aanvaarding van de bestelling worden onmiddellijk na verzending per geautomatiseerde e-mail verzonden. Met deze e-mailbevestiging is de koopovereenkomst gesloten.

 

2.4 Wanneer een aanbieding wordt gedaan via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen en na verzending van de bestelling in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de klant toegezonden, samen met deze algemene voorwaarden. Bovendien wordt de tekst van het contract gearchiveerd op de website van de verkoper en kan deze gratis door de klant worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde klantenaccount door het verstrekken van de relevante inloggegevens, op voorwaarde dat de klant een klantenaccount heeft aangemaakt in de online shop van de verkoper alvorens zijn bestelling in te dienen.

 

2.5 Alvorens een bindende bestelling te plaatsen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant eventuele invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

 

2.6 Voor het afsluiten van het contract is alleen de Duitse taal beschikbaar.

 

2.7 Orderverwerking en contact vinden doorgaans plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem voor de afhandeling van de bestelling opgegeven e-mailadres correct is, zodat door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

 

3) Herroepingsrecht

 

3.1 U heeft het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

 

3.2 De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, in geval van een koopovereenkomst de goederen in ontvangst heeft genomen.

 

 

3.3 Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, TK Hockey Equipment GmbH, Gutenbergstr 23 - 25 in 68167 Mannheim, E-mail info@tk-hockey.de Tel: 0621 84230 0 door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor opzegging gebruiken, dat echter niet verplicht is.

 

3.4 U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website www.tk-hockey.de. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van deze herroeping (bijvoorbeeld per e-mail).

 

3.5 Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

 

Gevolgen van de intrekking

 

 

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

 

3.6 Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

 

3.7 Indien de consument in verband met de overeenkomst goederen heeft ontvangen:

 

a: U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van deze overeenkomst meedeelt, aan ons, TK Hockey Equipment GmbH, Gutenbergstr.23-25 in 68167 Mannheim, terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

 

b: U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

c: U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

 

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

 

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

 

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijvoorbeeld overschrijvingskosten, wisselkosten) of invoerrechten of -belastingen (bijvoorbeeld douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van gelden indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

 

4.3 De betalingsmogelijkheden worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper.

 

4.4 In geval van betaling door middel van een door PayPal aangeboden betaalmethode wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die kunnen worden ingezien op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

 

4.5 In samenwerking met Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheid aan. De betaling wordt gedaan aan Klarna:

 

Factuur: de betalingstermijn bedraagt [14] dagen vanaf de datum van verzending van de goederen/ticket/ of, voor andere diensten, de verrichting van de dienst. De volledige factuurvoorwaarden voor de landen waar deze betaalwijze beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland , Oostenrijk , Finland , Nederland .

 

Het gebruik van de betalingsmethode factuur vereist een positieve kredietbeoordeling. In dit verband geven wij uw gegevens door aan Klarna ten behoeve van adres- en kredietwaardigheidscontroles in het kader van de aankoopinitiatie en de afwikkeling van de koopovereenkomst. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die zijn toegestaan op basis van de resultaten van de kredietcontrole. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in het privacybeleid van Klarna.

 

Om u de betaalmethoden van Klarna te kunnen aanbieden, kunnen wij uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven tijdens het afrekenproces, zodat Klarna kan controleren of u in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en Klarna de betaalmethoden op u kan afstemmen. De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig het Klarna Privacybeleid.

 

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

 

5.1 De levering van goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven leveringsadres bepalend.

 

5.2 Indien het transportbedrijf de verzonden goederen aan de verkoper retourneert omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet indien de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent, indien hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid, of indien hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper hem daarvan redelijkerwijs vooraf in kennis had gesteld.

 

5.3 Zelf ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

 

6) Eigendomsvoorbehoud

 

Indien de verkoper vooruit presteert, blijft hij eigenaar van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

 

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

 

7.1 Indien de gekochte goederen gebrekkig zijn, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

 

7.2 Onverminderd het voorgaande bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan gebruikte goederen één jaar vanaf de levering van de goederen aan de klant. De verkorting van de verjaringstermijn tot één jaar geldt echter niet voor

 

voor goederen die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebreken ervan hebben veroorzaakt,

 

voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid veroorzaakt door een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim van de verkoper of een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de verkoper,

 

voor andere schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de verkoper of door opzet of grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de gebruiker, alsmede

 

indien de verkoper het gebrek op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden.

 

7.3 De klant wordt verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper daarvan in kennis te stellen. Indien de klant dit nalaat, heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

 

8) Schadeloosstelling in geval van schending van rechten van derden

 

Indien de verkoper volgens de inhoud van de overeenkomst naast de levering van de goederen ook de verwerking van de goederen volgens bepaalde specificaties van de klant verschuldigd is, dient de klant ervoor te zorgen dat de door de klant aan de verkoper met het oog op de verwerking verstrekte inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden (bijv. auteurs- of merkrechten). De klant vrijwaart de verkoper tegen vorderingen van derden die deze tegen de verkoper kunnen doen gelden in verband met een inbreuk op hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper. In dit verband draagt de klant ook de redelijke kosten van de noodzakelijke juridische verdediging, met inbegrip van alle gerechtskosten en advocatenhonoraria ten belope van het wettelijke bedrag. Dit geldt niet indien de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In geval van een vordering van een derde is de klant verplicht de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek van de vorderingen en een verweer.

 

9) Toepasselijk recht

 

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van de wetten op de internationale verkoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

 

9.2 Bovendien is deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijk herroepingsrecht niet van toepassing op consumenten die ten tijde van de sluiting van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woonplaats en leveringsadres zich ten tijde van de sluiting van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

 

10) Plaats van jurisdictie

 

Indien de klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle uit dit contract voortvloeiende geschillen, indien het contract of de uit het contract voortvloeiende vorderingen kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovengenoemde gevallen is de verkoper echter in ieder geval gerechtigd de zaak voor te leggen aan de rechter in de vestigingsplaats van de klant.

 

11) Alternatieve geschillenbeslechting

 

11.1 De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op internet via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

 

11.2 De verkoper is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Laatst bekeken